Regulamin

§1

 1. Właścicielem i administratorem serwisu Pilates.org.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Pilates.org.pl Damian Ścisłowski z siedzibą ul. Błońska 37, 05-807 Podkowa Leśna, NIP:5291802071, REGON:146906606 (dalej zwana “Pilates.org.pl”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Pilates.org.pl. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  - w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych),
  - wysyłania informacji marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§2

 1.  Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Pilates.org.pl, polegających w szczególności na usługach internetowych 
 2. Użytkownikem serwisu Pilates.org.pl może być dowolny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, w tym osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne. Użytkownikiem serwisu Pilates.org.pl może być niepełnoletnia osoba fizyzczna, która ukończyła trzynaście lat jeżeli uzyska pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego oraz korzystając z płatnych usług świadczonych przez Pilates.org.pl będzie korzystać wyłącznie z własnych zarobków lub środków przekazanych jej przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 3. Z części usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Pilates.org.pl można korzystać po uprzednim zarejestrowaniu się i stworzeniu osobistego konta użytkownika. Każdy użytkownik serwisu Pilates.org.pl może posiadać jedno osobiste konto użytkownika. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pilates.org.pl. Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; w takim przypadku Pilates.org.pl ma prawo do usunięcia lub zablokowania utworzonego konta osobistego użytkownika.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowychw celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych od Pilates.org.pl lub innych podmiotów.

 §3

 1. Korzystanie z serwisu wymaga urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki stron www (obsługującej skrypty Java, akceptującej pliki Cookie, posiadającej program Adobe Flash Player) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Pilates.org.pl możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.pilates.org.pl
 2. Ze względu na publiczny charakter sieci internet, wykorzystywanej do świadczenia usług, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Pilates.org.pl a użytkownikiem. Szczególne ryzyko związane jest z korzystaniem z konta użytkownika serwisu Pilates.org.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie logował się do swojego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 3. W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Pilates.org.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co Pilates.org.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Publikowane przez użytkowników w serwisie Pilates.org.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Pilates.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie przez nie praw osób trzecich.
 5. W przypadku otrzymania przez Pilates.org.pl informacji o możliwości naruszenia prawa przez użytkownika serwisu Pilates.org.pl Pilates.org.pl zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia wszelkich danych teleinformatycznych i przekazania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądom, prokuratorom i policji.

§4

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Pilates.org.pl przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do innych celów, w tym o charakterze zarobkowym.
 2. Materiały udostępniane użytkownikom w ramach usług świadczonych poprzez serwis Pilates.org.pl, wygląd oraz treść serwisu Pilates.org.pl, przysługują wyłącznie Pilates.org.pl i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na użytkownika praw majątkowych oraz niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 3. Użytkownikowi zabrania się:
  - posługiwania się materiałami lub treściami naruszającymi prawa Pilates.org.pl lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś użytkownikowi nie wolno:
  - tworzyć konta o nazwie stworzonej w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne osób trzecich,
  publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  - publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  - publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym, prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego użytkownika.
  - nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy systemów bezpośrednio lub pośrednio związanych ze świadczniem uslug za pośrednictwemserwisu Pilates.org.pl
 4. Pilates.org.pl zastrzega sobie prawo do:
  - zwrot opłat uiszczonych przez użytkownika, w przypadku niemożności wykonania usługi, proporcjonalnie do czasu wykonywania umowy.
  - czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Pilates.org.pl, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadnienia takiej decyzji,
  - blokowania lub usuwania treści publikowanych przez użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa
  - usunięcia lub zablokowania utworzonego osobistego konta użytkownika. W przypadku usunięcia lub zablokowania utworzonego osobistego konta użytkownika z winy użytkownika, użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

§5

 

 1. Usługami świadczonymi odpłatnie użytkownikowi przez Pilates.org.pl za pośrednictwem serwisu Pilates.org.pl odpłatnie są:
  - Umowy dotyczące poszczególnych abonamentów, zawierane na czas określony, wskazany aktualnie na stronie http://pilates.org.pl/pilates-video-online/  wraz z ceną. W okresie obowiązywania umowy cena nie może ulec zmianie.
  - Usługi internetowe, w tym sprzedaż internetowa
 2. Dostęp do programów ćwiczeń Pilates Video Online trwa przez okres ważności abonamentu, składający się z trzech lub dwunastu miesięcy kalendarzowych
 3. Użytkownik uiszcza cenę za wybrany abonament, z góry, korzystając z jednej z dostępnych metod płatności. Nie jest możliwe dokonanie płatności w sposób inny, niż dostępny na stronie http://pilates.org.pl/pilates-video-online/zamowienie/.
 4. Po zakończeniu okresu abonamentowego dostęp do usługi zostanie zablokowany. Oferta  programów jest uwarunkowana wybranym abonamentem, przed skorzystaniem z usługi, należy się upewnić które programy obejmuje. Programy Ćwiczeń Pilates Video Online są przeznaczone do samodzielnego wykonywania w domu. Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, udostępnianie, publiczne odtwarzanie zabronione.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia.
 6. Dostęp do programów ćwiczeń Pilates Video Online zostanie przyznany w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przez Pilates.org.pl zapłaty. 
 7. Pilates.org.pl ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonych opłat.

§6

 

 1. Programy Ćwiczeń Pilates Video Online są przeznaczone do samodzielnego wykonywania w domu. Przed rozpoczęcem ćwiczeń użytkownik powinien skonsultuwać się z lekarzem. Ćwiczenia wykonywane są na odpowiedzialność użytkownika. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania ćwiczeń. Korzystanie z programów ćwiczeń może wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji, w szczególności w przypadku nieprawidłowego ich wykonywania, za co Pilates.org.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§7

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Pialtes.org.pl, mogą być składane w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  - na adres Pilates.org.pl, w formie pisemnej,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@pilates.org.pl,
 3. Reklamacja powinna zawierać nazwę konta użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie trzydziestu dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Zgłaszający reklamację użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Pialtes.org.pl stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej przypisany do osobistego konta użytkownika.

§8

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów do:
  dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
  utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

  Regulamin wchodzi w zycie z dniem 24.01.2014r .